[BLOG] Sodelovanje podjetij in akademskega okolja je ključ do uspeha | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

[BLOG] Sodelovanje podjetij in akademskega okolja je ključ do uspeha

22.03.2018

Kemijska karakterizacija
V Skazi posvečamo izjemno pozornost kakovosti izdelkov. Prav zaradi tega sodelujemo z zunanjimi institucijami, ki razpolagajo s specifično opremo, medtem ko nekatere osnovne teste pokrivamo sami. Zaradi kompleksnosti karakterizacije polimernih materialov, granulata, barvil in končnih produktov, običajno sodelujemo s Fakulteto za tehnologijo polimerov (FTPO) iz Slovenj Gradca, katere soustanovitelj je tudi podjetje Skaza. Z njihovim znanjem in analizno opremo je, reševanje izzivov, ki se pojavljajo v času raziskav in razvoja (R&D faze) in kasneje v proizvodnji naših izdelkov, enostavnejše.
Visoko usposobljeni raziskovalci in znanstveniki omogočajo s svojo laboratorijsko opremo dopolnjevanje in dokončanje našega dela, s ciljem ustvariti vrhunske, kakovostne izdelke iz trajnostnih materialov. V zadnjem času smo naredili velik korak naprej z bio-osnovanimi materiali, ki so primerni za stik s hrano in pijačo ter z reciklirano plastiko, ki se uporablja za naše tehnične izdelke in kuhinjski kompostnik Bokashi Organko.
 
Karakterizacija materialov

Recikliranje polimerov je pomemben del življenjskega kroga v plastični industriji. Velike količine plastenk in embalaže, ki se odvržejo v okolje, se lahko reciklirajo in uporabijo v novih produktih. Kljub temu moramo zagotoviti primerno kakovost za kupce, zato je potrebno spremljati lastnosti materialov. Ena izmed ključnih metod za identifikacijo lastnosti materialov je Diferenčna Dinamična Kalorimetrija (DSC). To metodo uporabljajo na Fakulteti za tehnologijo polimerov in nam omogoča zaznavanje sprememb entalpije, na osnovi spremembe v temperaturi med vzorcem in referenco kot funkcijo časa, kar se odraža v fizičnih in kemijskih lastnosti materiala. Ta tehnika je pomembna pri razvoju novih materialov in pri spremljanju kakovosti. Daje nam pomembne informacije o procesnih temperaturah, termični stabilnosti, degradaciji, reaktivnosti, čistosti,… Prav tako je primerna za karakterizacijo recikliranih materialov, saj je možno določiti vsebnost nečistoč in spremembo v temperaturi tališča zaradi degradacije. Temperatura med procesom in hitrost ohlajanja sta pomembni zaradi kristaliničnosti polimerov. Za nadzor nad proizvodnim procesom in spremljanjem razvoja novih materialov je poleg DSC, pomembna tudi Termogravimetrična Analiza (TGA), ki nam omogoča kontinuirni monitoring sprememb mas vzorca v odvisnosti od temperature. Dokaj enostavno lahko določimo vsebnost hlapnih komponent in polimerov, kot so topila, plastifikatorji, monomeri, itd. Omenjene metode so nam omogočale tudi uvajanje novih bio-osnovanih materialov v realno proizvodnjo. Prvič smo v Skazi uporabili BIO-PE v našem inovativnem piknik setu Pick&Go.
 
Infrardeča spektroskopija

V nekaterih primerih, materiali in produkti potrebujejo še bolj natančno in specifično raziskavo, kjer je ena izmed pogosto uporabljenih metod Infrardeča spektroskopija s Fourierjevo Transformacijo (FT-IR). IR sevanje gre skozi vzorec, kjer se nekaj sevanja absorbira, medtem ko preostanek transmitira. Dobljeni signal se rezultira kot spekter, ki je kot »prstni odtis« vzorca in nam omogoča kemijsko karakterizacijo in študijo interakcij med individualnimi komponentami v različnih materialih v proizvodnem procesu. Zaradi različnih kemijskih struktur (molekul) dobimo kot rezultat FT-IR spektroskopije, različne spektre in lahko identificiramo kontaminacijo v izdelkih, kakovost materialov, prav tako pa lahko rešujemo težave v procesu. Ker nam FT-IR omogoča identifikacijo kemijske sestave in interakcije, je metoda pogosto uporabljena za določanje oksidacije produktov, s spremljanjem karbonilne funkcionalne skupine, C=O, ki se pokaže kot vrh pri valovni dolžini približno 1730 cm-1.
Na Fakulteti je FT-IR spektrometer opremljen z ATR nastavkom, ki nam omogoča rutinsko analizo trdih snovi z minimalno pripravo ali v nekaterih primerih brez priprave vzorca. Prav tako je na Fakulteti mogoča uporaba kombinacije FT-IR in TGA metode. Z uporabo TG-IR tehnike lahko analiziramo razgradnjo in razkroj produktov. Sistem za prenos plina zagotavlja visoko občutljivost in minimalno kontaminacijo vzorca. Merjenje plina, ki se sprosti med segrevanjem in razgradnjo materiala, nam omogoča kvalitativno identifikacijo komponent plina, ki dopolnjujejo čiste kvantitativne podatke, pridobljene iz merjenja izgube teže.
 
Visoka raven varnosti in zanesljivosti

Vse večje so zahteve po izboljšanju varnosti in zanesljivosti v različnih industrijah, kot so avtomobilska, električna in druge. Da bi zagotovili daljšo življenjsko dobo končnega izdelka, je pomembno upoštevati utrujenost materiala. Za vrednotenje se uporablja Dinamični Mehanski Analizator (DMA), s katerim raziskujemo odziv materiala na mehanske deformacije. Z uporabo te metode lahko zaznamo napake v proizvodu in primerjamo med mehanske lastnosti v različnih proizvodnih fazah.
V Skazi želimo zaposliti študente iz različnih tehničnih fakultet, kot je npr. FTPO. Študente vabimo k opravljanju pripravništva, počitniškega dela, seminarjev, diplom in tudi zaključnih disertacij med študijem. Prav tako spodbujamo naše zaposlene, da svoje znanje nadgradijo s študijem ali dodatnim izobraževanjem na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu.
 
Branka Viltužnik, Vodja raziskav in inovacij, Skaza, EU

Arhiv novic

Favourites