Razvoj novega tehnološkega postopka | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Razvoj novega tehnološkega postopka

07.11.2016V Skazi razvijamo tehnološki postopek z vsaj polovičnim deležem sekundarne odpadne surovine. Večji del sredstev smo pridobili na javnem natečaju agencije SPIRIT in pristojnega ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj.
 
Naslov projekta: Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50% deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji
 
Cilj razvojnega projekta: Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50% deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji.
 
Opis raziskovalno razvojnega projekta
 
Polimeri so spojine z visokimi molskimi masami, ki nastanejo pri kemijski reakciji, polimerizaciji, velikega števila enakih ali različnih spojin nizke molske mase, t,j. monomerov, ki se povežejo med seboj s kovalentnimi vezmi. Zaradi odličnih lastnosti polimerov so polimerni materiali, kot so plastika, in plastične mase,nzelo razširjeni in se uporabljajo skorajda na vseh področjih človekovega delovanja. Danes največ uporabljamo sintetično pridobljene polimere, predvsem iz fosilnih, petrokemičnih virov, kot so nafta, zemeljski plin in premog, v manjšem delu pa iz obnovljivih virov. Prehod na uporabo obnovljivih virov, kot je biomasa, za proizvodnjo polimerov, bo zmanjšal prispevek k učinku tople grede in bo tako omogočil ohraniti fosilne vire za prihodnje generacije. Poraba surovin in energije pa ni edini izziv pri proizvodnji polimernih materialov in njihovih izdelkov. Zaradi količinsko velike potrošnje prispevajo polimerni materiali k vedno večji količini odpadkov, ki pa jih še vedno recikliramo v premajhnem obsegu. Potrebno bi bilo zagotoviti proizvodne sisteme, ki bi zagotavljali racionalno porabo surovinskih in energijskih virov ter sočasno omejevali nastajanje odpadkov. Hkrati pa bi takšni sistemi omogočili ponovno uporabo odpadkov oz. njihovo recikliranje. Razvoj na področju polimerov in polimerne industrije gre v skladu z načeli krožnega gospodarstva, trajnostnega razvoja in nizkoogljične družbe v smeri vedno večje uporabe recikliranih materialov oz. reciklatov.
 
Krožno gospodarstvo je vir novih surovin in delovnih mest
 
Krožno gospodarstvo je sistemski in celovit instrument, ki kar najdlje omogoča zadržati različne vire v potrošnem ciklu, pri čemer je recikliranje le ena od faz in še to zadnja v ciklu. Pri tem gre za spremenjen način načrtovanja produktov, za upoštevanje omejenosti virov in s tem povezane stroške. Nov pristop omogoča nadomeščanje posameznih komponent izdelka z novimi, omogoča nadgradnjo in čim daljšo dobo uporabe.
 
Za krožno gospodarstvo je spreminjanje odpadkov v vir ključnega pomena. Ocenjeno je bilo, da je leta 2010 v Evropi nastalo 2,5 milijardi ton odpadkov, od katerih smo jih reciklirali 36 %, ostale pa odložili na deponijah  ali sežgali. Prav tako pa je ocena, da bi lahko med 400 in 500 milijonov ton teh odpadkov reciklirali ali ponovno uporabili. Cilj Evropske komisije je, da do leta 2030 produktivnost virov  povečamo za 30 %, kar bi spodbudilo rast BDP za skoraj 1 % in nastalo bi preko 2 milijona delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si


 

Projekt RRI2:
Razvoj recikliranega materiala z dodanimi naravnimi vlakni in proizvodnega postopka za zahtevne tehnične izdelke


Cilj razvojnega projekta: Razvoj  recikliranega materiala z dodanimi naravnimi vlakni in proizvodnega postopka za zahtevne tehnične izdelke


Opis raziskovalno razvojnega projekta
Namen projekta RRI je nov izboljšan izdelek iz recikliranih materialov, v kombinaciji z naravnimi materiali, ki zadosti vsem tehničnim specifikacijam končnega izdelka, predvidenega za uporabo v ekstremnih razmerah v puščavah, močvirjih in drugih oteženih območjih in tako nadomesti do sedaj uporabljen aluminij. Tekom projekta je predvidena poleg razvoja materiala tudi razvoj procesa, ki bo zagotovil kontinuirno proizvodnjo tehnično zahtevnega izdelka iz recikliranih polimernih materialov in inserti iz naravnih vlaken. Razvoja izdelka se tako lotimo celostno, od optimizacije že obstoječega materiala do izboljšanja konstrukcije izdelka in procesa, ki zagotovi, da lahko proizvajamo izboljšane izdelke nemoteno in čim bolj optimizirano. Projekt je zastavljen v skladu s trajnostno vizijo podjetja in se bodo ves čas izvajanja projekta upoštevali ekonomski in ekološki vidiki izvajanja določenih aktivnosti.
 
Projekt se je pričel 7.2.2018 in bo trajal do 6.2.2020. Vrednost tega projekta, katerega sofinanciranje zagotavlja MGRT, je 937.568,75 €, od tega bo Skaza dobila sofinanciranje v višini 218.279,67 €. Del stroškov bo pokril tudi projektni partner, ki je prav tako prejemnik dela sredstev sofinanciranja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si
 

    


Kompetenčni center za design (KCDM 2.0)

Gre za Kompetenčni center za design management, ki že nekaj let uspešno združuje slovenska podjetja in jih seznanja z različnimi novostmi na področju design managementa in tudi o samem design managementu. Z vključitvijo v projekt želimo predvsem okrepiti zavedanje o pomenu design managementa na vseh nivojih v podjetju, se vključiti v različna izobraževanja, pomoč pri razvoju novih izdelkov, nadgradnji in obvladovanju procesov v podjetju.

Partnerstvo Kompetenčnega centra za design management sestavljata dva tipa organizacij: Podjetja s končnimi produkti in blagovnimi znamkami, oblikovalska podjetja in agencije, ki sodelujejo v procesu oblikovanja uporabniške izkušnje. Sistematično povečevanje kompetenc s področja upravljanja z oblikovanjem (design management)  in ustvarjanje sinergije med kreativno-ustvarjalnim in poslovnim svetom razumemo kot nujno potreben korak pri povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 

Arhiv novic