Projekti | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Projekti

07.11.2016

Razvoj novega tehnološkega postopka


V Skazi razvijamo tehnološki postopek z vsaj polovičnim deležem sekundarne odpadne surovine. Večji del sredstev smo pridobili na javnem natečaju agencije SPIRIT in pristojnega ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj.
 
Naslov projekta: Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50% deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji
 
Cilj razvojnega projekta: Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50% deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji.
 
Opis raziskovalno razvojnega projekta
 
Polimeri so spojine z visokimi molskimi masami, ki nastanejo pri kemijski reakciji, polimerizaciji, velikega števila enakih ali različnih spojin nizke molske mase, t,j. monomerov, ki se povežejo med seboj s kovalentnimi vezmi. Zaradi odličnih lastnosti polimerov so polimerni materiali, kot so plastika, in plastične mase,nzelo razširjeni in se uporabljajo skorajda na vseh področjih človekovega delovanja. Danes največ uporabljamo sintetično pridobljene polimere, predvsem iz fosilnih, petrokemičnih virov, kot so nafta, zemeljski plin in premog, v manjšem delu pa iz obnovljivih virov. Prehod na uporabo obnovljivih virov, kot je biomasa, za proizvodnjo polimerov, bo zmanjšal prispevek k učinku tople grede in bo tako omogočil ohraniti fosilne vire za prihodnje generacije. Poraba surovin in energije pa ni edini izziv pri proizvodnji polimernih materialov in njihovih izdelkov. Zaradi količinsko velike potrošnje prispevajo polimerni materiali k vedno večji količini odpadkov, ki pa jih še vedno recikliramo v premajhnem obsegu. Potrebno bi bilo zagotoviti proizvodne sisteme, ki bi zagotavljali racionalno porabo surovinskih in energijskih virov ter sočasno omejevali nastajanje odpadkov. Hkrati pa bi takšni sistemi omogočili ponovno uporabo odpadkov oz. njihovo recikliranje. Razvoj na področju polimerov in polimerne industrije gre v skladu z načeli krožnega gospodarstva, trajnostnega razvoja in nizkoogljične družbe v smeri vedno večje uporabe recikliranih materialov oz. reciklatov.
 
Krožno gospodarstvo je vir novih surovin in delovnih mest
 
Krožno gospodarstvo je sistemski in celovit instrument, ki kar najdlje omogoča zadržati različne vire v potrošnem ciklu, pri čemer je recikliranje le ena od faz in še to zadnja v ciklu. Pri tem gre za spremenjen način načrtovanja produktov, za upoštevanje omejenosti virov in s tem povezane stroške. Nov pristop omogoča nadomeščanje posameznih komponent izdelka z novimi, omogoča nadgradnjo in čim daljšo dobo uporabe.
 
Za krožno gospodarstvo je spreminjanje odpadkov v vir ključnega pomena. Ocenjeno je bilo, da je leta 2010 v Evropi nastalo 2,5 milijardi ton odpadkov, od katerih smo jih reciklirali 36 %, ostale pa odložili na deponijah  ali sežgali. Prav tako pa je ocena, da bi lahko med 400 in 500 milijonov ton teh odpadkov reciklirali ali ponovno uporabili. Cilj Evropske komisije je, da do leta 2030 produktivnost virov  povečamo za 30 %, kar bi spodbudilo rast BDP za skoraj 1 % in nastalo bi preko 2 milijona delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si


 

Projekt RRI2:
Razvoj recikliranega materiala z dodanimi naravnimi vlakni in proizvodnega postopka za zahtevne tehnične izdelke


Cilj razvojnega projekta: Razvoj  recikliranega materiala z dodanimi naravnimi vlakni in proizvodnega postopka za zahtevne tehnične izdelke


Opis raziskovalno razvojnega projekta
Namen projekta RRI je nov izboljšan izdelek iz recikliranih materialov, v kombinaciji z naravnimi materiali, ki zadosti vsem tehničnim specifikacijam končnega izdelka, predvidenega za uporabo v ekstremnih razmerah v puščavah, močvirjih in drugih oteženih območjih in tako nadomesti do sedaj uporabljen aluminij. Tekom projekta je predvidena poleg razvoja materiala tudi razvoj procesa, ki bo zagotovil kontinuirno proizvodnjo tehnično zahtevnega izdelka iz recikliranih polimernih materialov in inserti iz naravnih vlaken. Razvoja izdelka se tako lotimo celostno, od optimizacije že obstoječega materiala do izboljšanja konstrukcije izdelka in procesa, ki zagotovi, da lahko proizvajamo izboljšane izdelke nemoteno in čim bolj optimizirano. Projekt je zastavljen v skladu s trajnostno vizijo podjetja in se bodo ves čas izvajanja projekta upoštevali ekonomski in ekološki vidiki izvajanja določenih aktivnosti.
 
Projekt se je pričel 7.2.2018 in bo trajal do 6.2.2020. Vrednost tega projekta, katerega sofinanciranje zagotavlja MGRT, je 937.568,75 €, od tega bo Skaza dobila sofinanciranje v višini 218.279,67 €. Del stroškov bo pokril tudi projektni partner, ki je prav tako prejemnik dela sredstev sofinanciranja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si
 

    


Kompetenčni center za design (KCDM 2.0)

Gre za Kompetenčni center za design management, ki že nekaj let uspešno združuje slovenska podjetja in jih seznanja z različnimi novostmi na področju design managementa in tudi o samem design managementu. Z vključitvijo v projekt želimo predvsem okrepiti zavedanje o pomenu design managementa na vseh nivojih v podjetju, se vključiti v različna izobraževanja, pomoč pri razvoju novih izdelkov, nadgradnji in obvladovanju procesov v podjetju.

Partnerstvo Kompetenčnega centra za design management sestavljata dva tipa organizacij: Podjetja s končnimi produkti in blagovnimi znamkami, oblikovalska podjetja in agencije, ki sodelujejo v procesu oblikovanja uporabniške izkušnje. Sistematično povečevanje kompetenc s področja upravljanja z oblikovanjem (design management)  in ustvarjanje sinergije med kreativno-ustvarjalnim in poslovnim svetom razumemo kot nujno potreben korak pri povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

Projekt Žegnan studenec

Cilj razvojnega projekta: Trajnostno zagotavljanje endogenih vodnih virov, raziskave izvira potoka Rečica.


Opis raziskovalno razvojnega projekta
Gre za projekt trajnostnega zagotavljanja endogenih vodnih virov, v okviru katerega bodo izvedli raziskave, v kakšni meri Župnekovo žrelo oziroma izvir potoka Rečica še predstavlja rezervo pitne vode. Ugotavljali bodo potrebe po priključitvi gospodinjstev v okolici na javni vodovod, saj vsa nanj še niso priključena, hidrogeološke, biološke in kemične značilnosti Žegnanega studenca ter njegovega zaledja. Študenti Visoke šole za varstvo okolja Velenje bodo izvajali potrebne raziskave, podjetje Skaza pa bo izdelalo promocijski lonček iz bio materiala. Projekt bo stekel letos, glede na pogodbo naj bi ga končali do konca junija 2020.
 
Podjetje Skaza je konec leta 2018 podpisala pogodbo s partnerji (Občina Rečica ob Savinji, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Javno podjetje Komunala Mozirje in Visoka šola za varstvo okolja Velenje). Projekt so prijavila na razpis LAS-a Zgornje Savinjske in Šaleške doline in pridobili zanj več kot 55 tisoč evrov


Projekt JP ASI 2017 »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«

Cilj razvojnega projekta je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela, kar bo vplivalo na večjo pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.
Ciljna skupina so zaposleni stari 45 let ali več.

Opis raziskovalno razvojnega projekta
Plastika Skaza d.o.o.
  je bila izbrana za sofinanciranje v okviru »Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje  delovne sile za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc – projekt JP ASI 2017. Ta predstavlja podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter izvedbi aktivnosti za krepitev njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. 
Aktivnosti projekta:
- SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
- SKLOP B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih (izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, udeležba na motivacijskih programih za starejše zaposlene in usposabljanja na področju veživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih).

Obdobje izvajanja in višina razpoložljivih nepovratnih sredstev:
Časovno trajanje programa je od 2017 do 2022. Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2018 in 2019. Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 30. 9. 2019. Odobrena višina sredstev za proračunski leti 2018 in 2019 znaša 42.848,00 EUR.
 
Kazalnik rezultata: 50 odstotkov vključenih starejših zaposlenih, ki so pripravljeni delati dlje.

Program ASI izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sofinancirata pa ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« in 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. 

www.eu-skladi.si
www.sklad-kadri.si/

Tržne raziskave LBZPri trženju in oblikovanju marketinških aktivnosti v podjetju Skaza že uporabljamo segmentacijo, a jo želimo nagraditi in ustrezno preoblikovati glede na bolj natančno opredelitev segmentov, ki temeljijo predvsem na motivih za nakup.
Z uvedbo novega izdelka v segmentu lastne blagovne znamke v podjetju Skaza vstopamo sicer na že ustaljen segment v Sloveniji: kampinga in karavaninga, vendar z drugačnim izdelkom, bolj tehnične narave.
Podjetje Valicon bo izvedlo tržno raziskavo, kjer bo potekalo vrednotenje koncepta znamke med izbranimi ciljnimi skupinami za kamping in karavaning segment. 

Nastop na mednarodnem sejmu Ambiente (8. 2. 2019 - 12. 2. 2019, Frankfurt, Nemčija)

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«
Na mednarodnem sejmu Ambiente 2019 smo predstavili prenovljen inovativni piknik in kamping set Pick&Go, ki je izdelan iz okolju prijaznega materiala in stilsko dovršen kompostnik Bokashi Organko 2, ki je namenjen zbiranju bioloških odpadkov ter je izdelan iz reciklirane plastike.  Predstavili smo tudi prenovljeno podobo Skaza Exceeding Expectations, usmerjeno v trajnostni razvoj, ki se osredotoča in spodbuja razvoj bioosnovanih in biorazgradljivih materialov, z vizijo upoštevanja načel krožnega gospodarstva. Svoje obstoječe in potencialne kupce smo seznanili s spremembami, ki so bile implementirane v že obstoječe izdelke.
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«
 
POVEZAVE:
www.eu-skladi.si


 

Arhiv novic

Favourites