Razvoj novega tehnološkega postopka | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Razvoj novega tehnološkega postopka

07.11.2016

V Skazi razvijamo tehnološki postopek z vsaj polovičnim deležem sekundarne odpadne surovine. Večji del sredstev smo pridobili na javnem natečaju agencije SPIRIT in pristojnega ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj.
 
Naslov projekta: Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50% deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji
 
Cilj razvojnega projekta: Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50% deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji.
 
Opis raziskovalno razvojnega projekta
 
Polimeri so spojine z visokimi molskimi masami, ki nastanejo pri kemijski reakciji, polimerizaciji, velikega števila enakih ali različnih spojin nizke molske mase, t,j. monomerov, ki se povežejo med seboj s kovalentnimi vezmi. Zaradi odličnih lastnosti polimerov so polimerni materiali, kot so plastika, in plastične mase,nzelo razširjeni in se uporabljajo skorajda na vseh področjih človekovega delovanja. Danes največ uporabljamo sintetično pridobljene polimere, predvsem iz fosilnih, petrokemičnih virov, kot so nafta, zemeljski plin in premog, v manjšem delu pa iz obnovljivih virov. Prehod na uporabo obnovljivih virov, kot je biomasa, za proizvodnjo polimerov, bo zmanjšal prispevek k učinku tople grede in bo tako omogočil ohraniti fosilne vire za prihodnje generacije. Poraba surovin in energije pa ni edini izziv pri proizvodnji polimernih materialov in njihovih izdelkov. Zaradi količinsko velike potrošnje prispevajo polimerni materiali k vedno večji količini odpadkov, ki pa jih še vedno recikliramo v premajhnem obsegu. Potrebno bi bilo zagotoviti proizvodne sisteme, ki bi zagotavljali racionalno porabo surovinskih in energijskih virov ter sočasno omejevali nastajanje odpadkov. Hkrati pa bi takšni sistemi omogočili ponovno uporabo odpadkov oz. njihovo recikliranje. Razvoj na področju polimerov in polimerne industrije gre v skladu z načeli krožnega gospodarstva, trajnostnega razvoja in nizkoogljične družbe v smeri vedno večje uporabe recikliranih materialov oz. reciklatov.
 
Krožno gospodarstvo je vir novih surovin in delovnih mest
 
Krožno gospodarstvo je sistemski in celovit instrument, ki kar najdlje omogoča zadržati različne vire v potrošnem ciklu, pri čemer je recikliranje le ena od faz in še to zadnja v ciklu. Pri tem gre za spremenjen način načrtovanja produktov, za upoštevanje omejenosti virov in s tem povezane stroške. Nov pristop omogoča nadomeščanje posameznih komponent izdelka z novimi, omogoča nadgradnjo in čim daljšo dobo uporabe.
 
Za krožno gospodarstvo je spreminjanje odpadkov v vir ključnega pomena. Ocenjeno je bilo, da je leta 2010 v Evropi nastalo 2,5 milijardi ton odpadkov, od katerih smo jih reciklirali 36 %, ostale pa odložili na deponijah  ali sežgali. Prav tako pa je ocena, da bi lahko med 400 in 500 milijonov ton teh odpadkov reciklirali ali ponovno uporabili. Cilj Evropske komisije je, da do leta 2030 produktivnost virov  povečamo za 30 %, kar bi spodbudilo rast BDP za skoraj 1 % in nastalo bi preko 2 milijona delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si


 

 

Kompetenčni center za design (KCDM 2.0)

Gre za Kompetenčni center za design management, ki že nekaj let uspešno združuje slovenska podjetja in jih seznanja z različnimi novostmi na področju design managementa in tudi o samem design managementu. Z vključitvijo v projekt želimo predvsem okrepiti zavedanje o pomenu design managementa na vseh nivojih v podjetju, se vključiti v različna izobraževanja, pomoč pri razvoju novih izdelkov, nadgradnji in obvladovanju procesov v podjetju.

Partnerstvo Kompetenčnega centra za design management sestavljata dva tipa organizacij: Podjetja s končnimi produkti in blagovnimi znamkami, oblikovalska podjetja in agencije, ki sodelujejo v procesu oblikovanja uporabniške izkušnje. Sistematično povečevanje kompetenc s področja upravljanja z oblikovanjem (design management)  in ustvarjanje sinergije med kreativno-ustvarjalnim in poslovnim svetom razumemo kot nujno potreben korak pri povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.


 

Uvajanje procesnih izboljšav: agilnost in management 3.0

 


 

Hiter razvoj in močna konkurenca sta razlog, da se morajo podjetja v želji za obstanek hitro odzivati spremembam. Tega se zavedamo tudi v Skazi, zato smo se lotili projekta, s katerim v naše delovanje uvajamo agilni proces dela in ostale procesne izboljšave.

S projektom želimo doseči izboljšave na različnih področjih poslovanja in jih zaokrožiti v celovit izboljšan proces dela. S tem namenom stremimo k implementaciji Managementa 3.0. v organizacijo, ki je inovacija na področju vodenja in managementa. Agilnost je najprej miselna naravnanost, ki je nagnjena k nenehnemu učenju, vztrajnosti, strasti do razvijanja in nagrajevanja.

Posamezniki, programska oprema, sodelovanje in hitra odzivnost
V začetnem obdobju želimo v podjetju še trdneje vzpostaviti predvsem določene vrednote. Posameznike postavljamo pred procese in orodja, programska oprema je pomembnejša od preobsežne dokumentacije, sodelovanje spodbujamo pred pogajanji, sledenje načrtom pa želimo zamenjati s hitro odzivnostjo na spremembe.
 

Spodbudo delovno okolje in vseživljenjsko učenje
Z uvajanjem agilnih procesov dela želimo spremeniti mišljenje zaposlenih in partnerjev v poslovnem okolju. Spodbujamo vseživljenjsko učenje in ga implementiramo s pomočjo izobraževanj in usposabljanj. Trudimo se ustvariti delovno okolje, ki spodbuja učinkovitost, hitro odzivnost, samoiniciativo, kreativnost in zadovoljstvo vseh vpletenih pri ustvarjanju končne vrednosti.
 

Vključevanje vseh zaposlenih in zunanjih partnerjev
Začetek je pri vodstvenem kadru, ki bo stičišče prenosa novosti med svojo delovno ekipo. Sprejemali bodo povratne informacije in jih uporabili za prilagajanje in izboljšave projekta vpeljave agilnosti v podjetje. V proces izvedbe operacije bodo tako vključeni vsi zaposleni in pa tudi zunanji partnerji.

Pri uvajanju novosti nam bo pomagal zunanji svetovalec Jaka Kladnik, ki bo poskrbel za sistematično implementacijo vseh zastavljenih procesnih izboljšav v podjetje. Začnemo 11. novembra 2016. Jaka bo vsem zaposlenim na voljo vsak torek na Agilnem digitalnem čaju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Arhiv novic