Projekti | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
Novice

Projekti

07.11.2016


Nazadnje posodobljeno: 16. 7. 2020.

Projekt BioSeedPack


Preko inovativnega modela krožnega gospodarstva bomo revalorizirali produkt kmetijsko-pridelovalnega sektorja (t.i. semena vrtnin in žit kot potencialna sekundarna surovina) in ga ponovno vključili v verigo primarnih surovin za izdelavo okolju prijaznih biopolimernih izdelkov v plastično-predelovalnem sektorju.
Naslov projekta: Didaktični set iz bio-osnovanih polimerov in semen
Cilj razvojnega projekta: Razvoj nove linije biokompozitnih izdelkov za prehrambni sektor, lansirane pod blagovno znamko podjetja SKAZA, ki bodo osnovani na biopolimernih materialih, opremljenih s certifikatom kompostiranja, biorazgradljivosti in reciklabilnosti, ter semen vrtnin in žit, ki so klasificirana kot sekundarna surovina.

Opis raziskovalno razvojnega projekta
Z novimi produkti, ki bodo okolju prijaznejša alternativa trenutno večinsko zastopanim sintetičnim plastičnim proizvodom, bomo na osnovi interdisciplinarnega med-sektorskega povezovanja vzpostavili popolnoma novo verigo vrednosti ter odprli nove priložnosti na trgu, predvsem iz vidika konkurenčne prednosti vključenih deležnikov in njihove mednarodne prepoznavnosti. Projekt BioSeedPack je zasnovan na kaskadnem pristopu izkoriščanja sekundarnih surovin za nove izdelke z visoko dodano vrednostjo, vpeljavi novega krožnega poslovnega modela, upoštevanju eko-dizajn načrtovanja, analizi življenjskega cikla, možnosti odlaganja, predelave ali ponovne izrabe izhodnih produktov ter vsesplošnih trajnostnih meril na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.

Partnerji: ob Plastiki Skaza d.o.o. v projektu sodeluje partner KOM podjetje za izdelavo in prodajo orodij d.o.o.
Trajanje: 24 mesecev
 

Razvoj novega tehnološkega postopka


V Skazi razvijamo tehnološki postopek z vsaj polovičnim deležem sekundarne odpadne surovine. Večji del sredstev smo pridobili na javnem natečaju agencije SPIRIT in pristojnega ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj.
 
Naslov projekta: Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50% deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji
 
Cilj razvojnega projekta: Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50% deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektro industriji.
 
Opis raziskovalno razvojnega projekta
 
Polimeri so spojine z visokimi molskimi masami, ki nastanejo pri kemijski reakciji, polimerizaciji, velikega števila enakih ali različnih spojin nizke molske mase, t,j. monomerov, ki se povežejo med seboj s kovalentnimi vezmi. Zaradi odličnih lastnosti polimerov so polimerni materiali, kot so plastika, in plastične mase,nzelo razširjeni in se uporabljajo skorajda na vseh področjih človekovega delovanja. Danes največ uporabljamo sintetično pridobljene polimere, predvsem iz fosilnih, petrokemičnih virov, kot so nafta, zemeljski plin in premog, v manjšem delu pa iz obnovljivih virov. Prehod na uporabo obnovljivih virov, kot je biomasa, za proizvodnjo polimerov, bo zmanjšal prispevek k učinku tople grede in bo tako omogočil ohraniti fosilne vire za prihodnje generacije. Poraba surovin in energije pa ni edini izziv pri proizvodnji polimernih materialov in njihovih izdelkov. Zaradi količinsko velike potrošnje prispevajo polimerni materiali k vedno večji količini odpadkov, ki pa jih še vedno recikliramo v premajhnem obsegu. Potrebno bi bilo zagotoviti proizvodne sisteme, ki bi zagotavljali racionalno porabo surovinskih in energijskih virov ter sočasno omejevali nastajanje odpadkov. Hkrati pa bi takšni sistemi omogočili ponovno uporabo odpadkov oz. njihovo recikliranje. Razvoj na področju polimerov in polimerne industrije gre v skladu z načeli krožnega gospodarstva, trajnostnega razvoja in nizkoogljične družbe v smeri vedno večje uporabe recikliranih materialov oz. reciklatov.
 
Krožno gospodarstvo je vir novih surovin in delovnih mest
 
Krožno gospodarstvo je sistemski in celovit instrument, ki kar najdlje omogoča zadržati različne vire v potrošnem ciklu, pri čemer je recikliranje le ena od faz in še to zadnja v ciklu. Pri tem gre za spremenjen način načrtovanja produktov, za upoštevanje omejenosti virov in s tem povezane stroške. Nov pristop omogoča nadomeščanje posameznih komponent izdelka z novimi, omogoča nadgradnjo in čim daljšo dobo uporabe.
 
Za krožno gospodarstvo je spreminjanje odpadkov v vir ključnega pomena. Ocenjeno je bilo, da je leta 2010 v Evropi nastalo 2,5 milijardi ton odpadkov, od katerih smo jih reciklirali 36 %, ostale pa odložili na deponijah  ali sežgali. Prav tako pa je ocena, da bi lahko med 400 in 500 milijonov ton teh odpadkov reciklirali ali ponovno uporabili. Cilj Evropske komisije je, da do leta 2030 produktivnost virov  povečamo za 30 %, kar bi spodbudilo rast BDP za skoraj 1 % in nastalo bi preko 2 milijona delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si


 

Projekt RRI2:
Razvoj recikliranega materiala z dodanimi naravnimi vlakni in proizvodnega postopka za zahtevne tehnične izdelke


Cilj razvojnega projekta: Razvoj  recikliranega materiala z dodanimi naravnimi vlakni in proizvodnega postopka za zahtevne tehnične izdelke


Opis raziskovalno razvojnega projekta
Namen projekta RRI je nov izboljšan izdelek iz recikliranih materialov, v kombinaciji z naravnimi materiali, ki zadosti vsem tehničnim specifikacijam končnega izdelka, predvidenega za uporabo v ekstremnih razmerah v puščavah, močvirjih in drugih oteženih območjih in tako nadomesti do sedaj uporabljen aluminij. Tekom projekta je predvidena poleg razvoja materiala tudi razvoj procesa, ki bo zagotovil kontinuirno proizvodnjo tehnično zahtevnega izdelka iz recikliranih polimernih materialov in inserti iz naravnih vlaken. Razvoja izdelka se tako lotimo celostno, od optimizacije že obstoječega materiala do izboljšanja konstrukcije izdelka in procesa, ki zagotovi, da lahko proizvajamo izboljšane izdelke nemoteno in čim bolj optimizirano. Projekt je zastavljen v skladu s trajnostno vizijo podjetja in se bodo ves čas izvajanja projekta upoštevali ekonomski in ekološki vidiki izvajanja določenih aktivnosti.
 
Projekt se je pričel 7.2.2018 in bo trajal do 6.2.2020. Vrednost tega projekta, katerega sofinanciranje zagotavlja MGRT, je 937.568,75 €, od tega bo Skaza dobila sofinanciranje v višini 218.279,67 €. Del stroškov bo pokril tudi projektni partner, ki je prav tako prejemnik dela sredstev sofinanciranja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si
 

    


Kompetenčni center za design (KCDM 2.0)

Gre za Kompetenčni center za design management, ki že nekaj let uspešno združuje slovenska podjetja in jih seznanja z različnimi novostmi na področju design managementa in tudi o samem design managementu. Z vključitvijo v projekt želimo predvsem okrepiti zavedanje o pomenu design managementa na vseh nivojih v podjetju, se vključiti v različna izobraževanja, pomoč pri razvoju novih izdelkov, nadgradnji in obvladovanju procesov v podjetju.

Partnerstvo Kompetenčnega centra za design management sestavljata dva tipa organizacij: Podjetja s končnimi produkti in blagovnimi znamkami, oblikovalska podjetja in agencije, ki sodelujejo v procesu oblikovanja uporabniške izkušnje. Sistematično povečevanje kompetenc s področja upravljanja z oblikovanjem (design management)  in ustvarjanje sinergije med kreativno-ustvarjalnim in poslovnim svetom razumemo kot nujno potreben korak pri povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

Projekt Žegnan studenec

Naziv projekta: TRAJNOSTNO ZAGOTAVLJANJE ENDOGENIH VODNIH VIROV – ŽEGNAN STUDENEC
Začetek operacije: 1. 1. 2019
Zaključek operacije: 30. 6. 2020

Podjetje Skaza je konec leta 2018 podpisala pogodbo s partnerji (Občina Rečica ob Savinji, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Javno podjetje Komunala Mozirje, Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji in Visoka šola za varstvo okolja Velenje). Projekt so prijavili na razpis LAS-a Zgornje Savinjske in Šaleške doline in pridobili zanj več kot 55 tisoč evrov.

O projektu:
Že desetletja potekajo prizadevanja, da se poleg obstoječega vodnega sistema usposobi še dodatni vodni vir pitne vode. Žegnan studenec je v preteklosti že oskrboval določena naselja v Občini Rečica ob Savinji, a se je izkazalo, da ni popolnoma zanesljiv. Z raziskavo se želi preveriti ustreznost Žegnanega studenca in zalednih vodnih virov za pitje. Usposobil bi se rezervni vodni vir, ki je poleg tega, da predstavlja rezervo pitne vode ali celo osnovni samooskrbni vir iz vidika ekonomičnosti in okoljske vzdržnosti veliko bolj ustrezen. Trajnost operacije bo zagotovljena z osveščanjem občanov o pomenu pitne vode in spoznavanjem območja, kjer se izvir nahaja. V okviru projekta bo razvit tudi promocijski lonček iz biomateriala. 

 Cilji projekta:
 • Zagotoviti pogoje za izvedbo samooskrbe občine s pitno vodo.
 • Ugotoviti aktualno potrošnjo vode na obravnavanem območju in potrebo po pitni vodi.
 • Ugotoviti stanje endogenih vodnih virov na obravnavanem območju, ki je že spoznano za bogato z vodnimi viri.
 • Ugotoviti ranljivost kraškega vodnega vira.
 • Ugotoviti ali so viri (Žegnan studenec) po kriterijih za pitno vodo ustrezni glede na kakovost.
 • Aktivno vključiti študente Visoke šole za varstvo okolja v projekt in jih pripraviti na vstop na trg dela.
 • Seznaniti lokalno prebivalstvo z možno uporabo studenčnice v prehrani.
 • Opozarjati prebivalstvo na perečo okoljsko problematiko.
 • Širiti prepoznavnost naravne lokalne dediščine z izdelavo in razdelitvijo inovativnih promocijskih produktov, ki zaradi lastnosti materiala in slogana, opozarjajo na pomen trajnostnega ravnanja z vodnimi in drugimi naravnimi viri.
 Navedeni specifični cilji prispevajo k naslednjim splošnim ciljem:
 • Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov.
 • Izboljšati pogoje za življenje v lokalnem okolju.
 • Razvijati in spodbujati podjetniško dinamiko in človeške potenciale za nova delovna mesta.
Aktivnosti operacije:
Glavne dejavnosti za doseganje ciljev: analiziranje obstoječe oskrbe in virov pitne vode, analiziranje lastnosti vodnega vira, ozaveščanje prebivalcev, promocija, razvoj inovativnega produkta in vodenje in koordinacija.

Pričakovani rezultati operacije:
Ugotovljeno stanje aktualne rabe pitne vode, razpoložljivost endogenih potencialov vodnih virov na obravnavanem območju in potrebe po dodani oskrbi, s ciljem, da se zagotovi dodatni vodni vir na območju Občine Rečica ob Savinji, oziroma samooskrba občine s pitno vodo. Določene bodo biološke in kemične lastnosti Žegnanega studenca in prispevnega zaledja ter hidrogeološke značilnosti. Tekom projekta bo razvit tudi nov produkt (bioosnovan plastični lonček).

Povezave:
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
 
Spletna stran PRP: www.program-podezelja.si/
 


Tržne raziskave LBZ



Pri trženju in oblikovanju marketinških aktivnosti v podjetju Skaza že uporabljamo segmentacijo, a jo želimo nagraditi in ustrezno preoblikovati glede na bolj natančno opredelitev segmentov, ki temeljijo predvsem na motivih za nakup.
Z uvedbo novega izdelka v segmentu lastne blagovne znamke v podjetju Skaza vstopamo sicer na že ustaljen segment v Sloveniji: kampinga in karavaninga, vendar z drugačnim izdelkom, bolj tehnične narave.
Podjetje Valicon bo izvedlo tržno raziskavo, kjer bo potekalo vrednotenje koncepta znamke med izbranimi ciljnimi skupinami za kamping in karavaning segment.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

POVEZAVA:  www.eu-skladi.si

 

Sistem za učinkovito in transparentno proizvodnjo - EcoTrail sistem

Začetek operacije: 3. 1. 2019
Zaključek operacije: 31. 12. 2021

Podjetje Skaza je s konzorcijem projektnih članov (podjetja: MPT, Pro.Astec, New origin, TomPit) uspešno kandidirala na javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« s projektno idejo »Sistem za učinkovito in transparentno proizvodnjo - EcoTrail sistem« in zanj pridobila nepovratna sredstva v višini 1.605.658 EUR.
 

Opis projekta:
Sistem za učinkovito in transparentno proizvodnjo - EcoTrail sistem
 
Namen izvedbe projekta je razviti in demonstrirati standarizirano informacijsko rešitev za vzpostavitev just-in-time proizvodnega okolja (JiT okolje) ter izkoristiti možnosti, ki jih nudijo blockchain tehnologije, IoT (Internet stvari) in obvladovanje velikih količin podatkov. Cilj projekta je razviti produkte, ki bodo omogočali sledljivost, upravljanje in optimizacijo proizvodnje, bodo cenejši od trenutne ponudbe ter jih bo mogoče namestiti na različne sisteme v proizvodnji. V pilotnem delu projekta bo razvit sistem, ki bo meril okoljski vpliv proizvodnje, sledil materialnim in energetskim tokovom in omogočal transparentno interakcijo z deležniki (potrošniki, poslovnimi partnerji, regulatornimi organi in drugimi deležniki). Dodatno bo omogočal transparentnost skozi celotno proizvodno verigo od surovine do izdelka z uporabo blockchain tehnologije. Transparentnost in sledljivost bosta omogočali optimizacijo proizvodnje, manjši okoljski vpliv končnega izdelka in večje zaupanje potrošnikov.
 
 
Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

      

 


Nastop na mednarodnem sejmu Ambiente (7.­–11. 2. 2020, Frankfurt na Majni, Nemčija)

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«

Na mednarodnem sejmu Ambiente 2020 smo predstavili izdelke linije Home in Outdoor: prenovljen inovativni piknik in kamping set Pick&Go, ki je izdelan iz okolju prijaznega materiala in stilsko dovršena kompostnika Bokashi Organko in Bokashi Organko 2 v novih barvah. Kompostnika omogočata kompostiranje bioloških odpadkov, zero-waste življenjski slog, krožno gospodarjenje z odpadki in urbano eko vrtnarjenje.  Predstavili smo tudi prenovljeno podobo Skaza Exceeding Expectations, usmerjeno v trajnostni razvoj, ki spodbuja razvoj bioosnovanih materialov, z vizijo upoštevanja načel krožnega gospodarstva. Svoje obstoječe in potencialne kupce smo seznanili s spremembami, ki so bile implementirane v že obstoječe izdelke.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«
 
POVEZAVE:
www.eu-skladi.si



 

Projekt JP ASI 2019

»Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«

za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019.
 
SKAZA IP, d.o.o., je bila izbrana za sofinanciranje v okviru projekta JP ASI 2019, ki nudi podporo podjetjem pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.
Namen projekta: učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.
Cilj programa ASI: opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela, kar bo vplivalo na večjo pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti. Ciljna skupina so zaposleni stari 45 let ali več.
Rezultati projekta: starejši zaposleni bodo pripravljeni delati dlje.
Obdobje izvajanja in višina razpoložljivih nepovratnih sredstev: Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe (5. 11. 2019) o sofinanciranju do najkasneje 28. 2. 2021.

POVEZAVE:
www.eu-skladi.si
www.sklad-kadri.si/






Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
 

Arhiv novic

Favourites