Style poletja - pravila | Plastika Skaza d.o.o.
0
SI
PRAVILA NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje Plastika Skaza d. o. o., Selo 20 a, 3320 Velenje, Slovenija. Nagradna igra traja od 3. 7. 2017 do 5. 9. 2017. Žrebanje bo potekalo 8. 9. 2017.

1. Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije (fizične osebe stare 18 in več let), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju nagradne igre, zunanji sodelavci organizatorja nagradne igre ali študentje, ki delajo pri njem in osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Nagrajenec se strinja, da bo obvestil Plastiko Skaza d. o. o. o terminu koriščenja nagrade in dovolil, da ga v tem času obiščejo predstavniki podjetja, z njim naredijo nekaj fotografij in jih objavijo na svojih spletnih mestih (spletna stran, Facebook, Instagram).

2. Kako sodelovati v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti prijavni obrazec na spletni strani Skaza Style your Life. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

3. Podelitev nagrade
Nagrado prejme 1 sodelujoči v nagradni igri. Nagrajenec bo izžreban v petek, 8. 9. 2017, v prostorih podjetja Plastika Skaza d. o. o. Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti 3 članske komisije.
V nagradni igri bodo sodelovali vsi pravilno izpolnjeni spletni obrazci, ki bodo oddani do vključno 5. 9. 2017, do 23:59.

Ime nagrajenca bo objavljeno na spletni strani nagradne igre in na Facebook strani Style your Life, obvestili ga bomo tudi preko e-pošte.

4. Nagradni sklad

1 x bon za 2 nočitvi za 4 osebe v HERBAL Glamping resortu, Ljubno (vrednost 320 €).

Zamenjava nagrad za gotovino ni mogoča. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. V primeru, da si nagrajenec v roku 14 dni (do 22. 9. 2017) iz kakršnih koli razlogov premisli in vrne nagrado, bomo izžrebali novega nagrajenca. Novo žrebanje bo izvedeno 25. 9. 2017. Nadaljnje ponovitve žrebanj ne bodo izvedene.

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen na e-naslov, ki ga bo zavedel v spletni obrazec, kot enega od podatkov za sodelovanje v nagradni igri. V roku 5 dni po obvestilu o prejetju nagrade, mora nagrajenec odgovoriti na prejeto obvestilo in organizatorju sporočiti svoje podatke: ime in priimek, ulico in hišno številko, poštno številko in pošto, glavni nagrajenec pa mora posredovati tudi fotokopijo davčne številke.

Vrednost nagrad predstavlja dosežen dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom ZDoh-2. Glavna nagrada je obdavčena skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradne igre. Navedeni bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine).

6. Obvestilo in dostava nagrade
Nagrajenec bo darilni bon prejeli po pošti.

7. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado poslal osebi na naslov, pridobljenem po žrebu.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko družbenih omrežij in spletne strani obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre so na ogled na spletni strani organizatorja nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov
Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter davčnimi in računovodskimi predpisi.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za neposredno trženje. Zahteva se pošlje pisno na naslov organizatorja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za neposredno trženje, v naslednjih petih dneh pa bo o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Preostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hranita organizatorja.

10. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: Plastika Skaza d.o.o., Selo 20 a, 3320 Velenje, Slovenija.

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju.

12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal s pomočjo e-sporočil.


Velenje, julij 2017
Nazaj na nagradno igro
SPOZNAJTE VSE IZDELKE ZA DOBRO ŽIVLJENJE NA PROSTEM
VIVA
hexagon
CONTESSA
hexagon
SOLO
hexagon

Favourites